Ordförklarningar

 • Bomöte

  LH kallar till sk bomöte 1/ år. Det innebär att samtliga i huset boende kallas, vare sig de är medlemmar i hyresgästföreningen eller inte. Bo-mötet behandlar/tar upp för huset angelägna frågor/problem som hyresgästerna säger sig ha träffat på.

 • Fullmäktige

  Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ

 • Förbundsstyrelse

  Förbundsstyrelsen leder verksamheten mellan förbundsstämmorna. Den består av elva ledamöter och tre ersättare. Förbundsstyrelsen sammanträder ca en gång per månad under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsens uppgift är

  • att ansvara för riksförbundets ekonomi
  • att besluta om firmatecknare
  • att utöva tillsyn över regionernas och hyresgästföreningarnas ekonomi och verksamhet, samt över förbundskontorets verksamhet.
 • Förbundsstämma

  Högsta beslutande församlingen på riksnivå är förbundsstämman och den sammanträder en gång varje jämnt år.

 • HO

  Representationen för bostads-området (kvarteret) kan t ex vara sk Husombud(HO).

 • LH

  En LH är en lokal hyresgästförening i ett område t ex kvarter. För att bilda en lokal hyresgästförening (LH) skall den ha en styrelse om minst tre personer. LH kan utse en förhandlingsrepresentant att delta i hyresförhandlingar och kan också nominera till föreningens styrelse och till regionens fullmäktige. LH arbetar främst med gemensamma frågeställningar i området i samråd med fastighetsägaren. 

 • Lilla förhandlings-delegationen

  Den stora förhandlingsdelegation (som samtliga  Stockholmsstads-föreningar valt på sina årsmöten), utser inom sig en liten delegation.  Denna mycket lilla grupp - vanligen 3 - 5 personer - genomför den faktiska förhandlingen. Den lilla förhandlings-delegationen skall förankra sina förslag till förhandlingsstrategi hos Stora förhandlingsdelegationen.

 • Motion

  En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis -  en förenings årsmöte.

 • Region

  Landet är indelat i 10 regioner, Regionkontoret samordnar insatser som behövs i den egna regionen. Regionen har dessutom tillgång till samlad expertis i olika boendefrågor som jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare.

 • Reservation

  Ett sätt att anmäla avvikande mening i en styrelse eller annat beslutande organ för den som ogillar beslutet. Den som reserverar sig anmäler det efter, och i direkt samband med, beslutet. Denne kan även tala om att han stöder ett annat förslag, såväl som lämna en skriftlig reservation.

 • Stadgar

  Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föeningar. 

 • Stora förhandlings-delegationen

  Allmännyttan förhandlar per bostadsbolag. Till denna förhandlingsdelegation väljs - på årsmötet - förtroendevalda som skall ingå i stora förhandlingsdelegationen.

 • Verksamhetsberättelse

  En styrelses redovisning av vad som utförts under senaste verksamhetsår

 • Årsmöte inom LH

  En gång om året kallar LH till årsmöte. Då kallas endast medlemmar i hyresgästföreningen för att i sedvanlig ordning i sk årsmötesförhandlingar gå igenom vad styrelsen redovisar som utfört arbete i sin verksamhetsberättelse, deras redovisning av ekonomiska medel mm.