xxxxxxxxxxxxxxx

Rapporter

     
     
     
 

Medlemsmöte

30 oktober 2013

Snabbrapport_konf_30_okt_2013.pdf 

Informationsmöte för boende hos privata husägare

     
 

Medlemsmöte

29 oktober 2013

Snabbrapport_LH_konf_23_okt_2013.pdf

Informationsmöte för boende i den sk allmännyttan
     
 

Medlemsmöte

2013-02-27

Rapport från möte för kvarboende hyresgäster

(27/2 2013)

 

Medlemsmöte 12/10

2012

Medlemsmötets målsättning: att inför styrelsens  verksamhetskonferens inhämta medlemmarnas uppfattning om vad som bör prägla avdelningens arbete i fortsättningen

Lokal: expeditionen, Krukmakargatan 6, Hyresgästföreningen Södermalm
 I mötet deltog 22 personer som tillsammans representerade 15 lokala hyresgästföreningar.  Vi startade med att avhandla en del om aktuella frågor i media ex. Stockholmsmodellens kollaps!

Därefter redovisades mötets prioriteringar inför kommande verksamhetsår.  Den röda tråden är behovet av kontakt mellan LH för att ta del av varandras erfarenheter och möjligheter till problemlösning.
Vi ses snart igen. Den 1 november kl 18.00 på expeditionen lär vi oss mer om avtalen runt ombyggnad och upprustning för allmännyttan!

Minnesanteckning av Mari-Ann (Nilsson)

 


  Medlemsmöte 1/11

Möte på expeditionen 1 november om ombyggnad och upprustning.
Inbjuden gäst var Per Björklund region Stockholm, förhandlare Svenska Bostäder och med särskilt ansvarsområde för Stockholmsmodellen.
12 Lokala Hyresgästföreningar från Södermalm närvarade och bidrog med sina erfarenheter och synpunkter. 20 personer deltog i mötet.
Intresset var även stort för den pågående hyresförhandlingen och för tolkningen av Stockholmsmodellen. Per visade på skillnaderna mellan hur parterna tolkar modellen och påminde också om det undertecknade dokument som de allmännyttiga bolagen undertecknade i samband med förra årets förhandling. Avsikten med modellen är INTE att möjliggöra ett ökat hyresuttag från hyresgästerna och samtalen om modellen har därför strandat. Parterna kommer att återuppta förhandlingssamtal om yrkade hyreshöjningar. Förhandlarna tar tacksamt emot information och synpunkter från hyresgäster. Dessa kan användas som underlag i samband med förhandling.
Hyresgäster från Drakenberg, Plankan och Pyramiden berättade om sina erfarenheter i samband med upprustning och ombyggnad. I Drakenberg råder för tillfället paus i förhandlingarna. Svenska Bostäder har uttalat att de inte har för avsikt att genomföra upprustningar som hyresgäster inte vill ha. I Plankan pågår totalrenovering med gott samråd mellan hyresgäster och Svenska Bostäder. Svenska Bostäder har skapat en hemsida för hyresgäster där information snabbt kan hämtas in av de boende. Den har inte ersatt samråd under processen utan ses som ett komplement. Många frågeställningar i Pyramiden har handlat om ekonomiska konsekvenser av ett omfattande renoveringsarbete. Vi berörde skillnader mellan avtal som avser ombyggnad & upprustning, ramavtal, och avtal som berör stambyten s.k. badrumsavtal.
Mötet behandlade också hyresgästers rätt till ersättning i samband med inskränkningar i nyttjanderätten. Idag är rätten till ersättning kopplad till individuell framställan och mötet efterlyste kollektiva förhandlingslösningar.
Mötet präglades av goda samtal mellan hyresgäster från alla de allmännyttiga bolagen och ett stort erfarenhetsutbyte!
Väl mött på adventsglögg 4 december, Krukmakargatan 6, 13 - 15 !
 
Minnesanteckningar
Mari-Ann

  Medlemsmöte 15/12

Rapport från möte för kvarboende hyresgäster i bostadsrättförening, 15 december 2011.

Efter en efterlysning av kvarboende hyresgäster i bostadsrättförening i tidningen Hyrespressen träffades ett femtontal medlemmar på hyresgästföreningens expedition. Tillsammans representerade mötesdeltagarna Södermalm och olika boendesituationer inom begreppet kvarboende hyresgäst i bostadsrättförening. Vilket belystes under mötet där de flesta deltagarna bor inom nyligen bildade bostadsrättföreningar. Fastigheterna har tidigare tillhört allmännyttan. Det fanns också hyresgäster från privata fastighetsägares bestånd där ombildning till bostadsrätt genomförts under oklara former.
Några erfarenheter var gemensamma oavsett vilken förening som fungerade som värd. Bristen på information till hyresgästerna om gemensamma frågor rörande fastigheten var påtaglig gällande allt som hör till boendesituationen och beslut kring detta. Möjligheten att påverka eller att skapa kontakt med andra hyresgäster i fastigheten skapar isolering och osäkerhet bland kvarboende hyresgäster.
I samband med att fastigheterna ombildats har ofta grovsoprum försvunnit. Där det fortfarande finns kvar råder kaos efter alla renoveringsarbeten som genomförs i lägenheter. Soprummen och skötseln av dessa även för hushållssopor var problematisk där grovsoprum försvunnit. De används idag som om de vore grovsoprum!
Mötet talade om hyressättning för hyresgäster i bostadsrätt. Finns minst tre hyresgäster i föreningen omfattas den av förhandlingsordning. I annat fall kan hyresgäst lämna in en fullmakt till förhandlingsenheten för att säkerställa hyresförhandling.
Mötet beslöt att bilda ett nätverk, kallat 15 december. Syftet med att bilda nätverk är att få möjlighet att skapa en informationskanal direkt ut till hyresgäster i bostadsrätt samt att skapa möjlighet för att kunna äska medel för gemensamhetsskapande aktivitet.
Mötet beslöt också att kalla till ett nytt möte 29 februari. Till detta möte kommer särskild kallelse till de närvarande att skickas ut. Invitationen till möte gäller alla hyresgäster i bostadsrätt. Så hade du förhinder sist är alla fortfarande välkomna!
Samtliga deltagare inbjöds att närvara vid bildningskonferensen för aktiva till Åland 21-22 januari. Anmäl ditt intresse till föreningens e-post alternativt Mari-Ann Nilsson i styrelsen!

 

Minnesanteckningar

Mari-Ann

 

Medlemsmöte den 29 februari 2012

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nätverket "15 december" för kvarboende hyresgäster i bostadsrättförening träffades som planerat för vidare samtal om erfarenheter och aktuella situationer. Ett tiotal hyresgäster möttes varav några var nya och anslöt sig till nätverket. Med på mötet var också Anders Loosme som förutom egen erfarenhet också bidrog med kunskaper från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i Hyresnämnden. Mötet präglades därför av juridiska frågeställningar.
Vi fann under mötet att de föreningar där antalet kvarboende hyresgäster är få verkar ha större svårigheter att hantera sin kontakt med hyresgäster. Information som påverkar boendesituationen når inte fram till samtliga boende i fastigheten och den kvarboende hyresgästen vet därför inte om vilka planer som finns för huset. Det kan gälla allt från renoveringar av gemensamma utrymmen till förändringar av hyreskontraktet.!
För att få kunskap om vilka övriga boende som finns i fastigheten tipsades om att bostadsrättföreningens årsmötesprotokoll. Där anges hur många hyresgäster som finns i föreningen. Den går ofta att hitta lätt i den information som mäklarna ger i samband med försäljning av lägenheter i fastigheten!
En medlem i nätverket har blivit informerad om att hennes hyreskontrakt kan komma att skrivas om. Anders Loosme avrådde bestämt från att underteckna ett nytt hyreskontrakt då det som redan finns gäller. Det har övertagits av föreningen och behöver inte alls skrivas om trots att ägarbyte skett. Ett kontrakt är ett juridiskt dokument som om det skall förändras behöver en granskning av en jurist! Tag i ett sådant ärende kontakt med region Stockholm för hjälp med handläggning.
Vi talade en del om att alla hyresgäster har skyldighet att vid begäran ge fastighetsägare tillträde till lägenheten. Finns det möjlighet att påverka tidspunkten för besök av styrelsen i lägenhet kan medlemmar alltid be Södermalmsföreningen och nätverket "15 dec." om hjälp med att närvara om inte släkt eller vänner finns tillgängliga!
Några av de nybildade bostadsrättföreningarna på Södermalm närmar sig de magiska första fem årens slut. Då upphör för många föreningar de fördelaktiga lånevillkoren som tecknats i samband med köp av fastigheten. Hur kommer de förändrade ekonomiska villkoren för föreningarna att påverka boendesituationen för kvarboende hyresgäster i bostadsrätt? Förslag framfördes om att genomföra gemensamma förhandlingar för de hyresgäster som har boendeformen att vara hyresgäst i bostadsrättförening.
Vi behöver fortsätta samtalen om den organisatoriska formen inom hyresgästföreningen och kommer att invitera representanter från regionkonteret. Mötet beslöt därför att ses igen för fördjupade samtal kring den frågan , kl 18.00 9 Maj, på expeditionen Krukmakargatan 6.
Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs!


Mari-Ann Nilsson, styrelsen Södermalms Hyresgästförening

 

 

Medlemsmöte 9 maj 2012

 
 

 

Möte 9 maj, kvarboende hyresgäster i bostadsrättsförening.
Nätverket 15 december bjöd till detta möte in Gullwie Wargh och Terje Gunnarsson för att diskutera organisationsfrågor. Både inom Hyresgästföreningen och ut till andra parter från Hyresgästföreningen.
Tidigare möten har visat på problembilder som kan ses som gemensamma för kvarboende hyresgäster i ombildade bostadsrättföreningar. Utsattheten som kvarboende i hyresgäst i ombildad förening kan kopplas till brf-föreningarnas kompetens som förvaltare och till föreningens ekonomi. Har brf- föreningen en god förvaltning och ekonomi tycks samarbetet med kvarboende hyresgäster fungera bättre!   
Gullwie berättade om hur regionen tidigare kallade till nätverksträffar för kvarboende hyresgäster.  Projektet lades såsmåningom ner då frågeställningarna som behandlades ofta blev individrelaterade och svårlösta för gruppen. Trots det så återfanns liknande mönster som vi arbetat med under året i nätverket, juridiska frågor, förhandlingsfrågor samt ekonomiska och organisatoriska frågor. Därför arbetades en folder fram som ”kompassverktyg” för medlemmen. Den behöver omarbetas och göras tydligare.  
Kvarboende hyresgäster i bostadsrätt är liksom hyresgäster hos privata fastighetsägare hänvisade till olika förhandlare som arbetar på regionkontoret. De är ofta mycket upptagna med just förhandlingar och kan inte alltid svara direkt. Ärenden för hyresgästerna i bostadsrättföreningen har däremot ofta ett akut händelseförlopp. Ibland är det inte heller förhandlingsfrågor utan råd och stöd enligt hyreslagstiftningen som kan hjälpa. Lagstiftningen omfattar alla hyresgäster även kvarboende hyresgäster i bostadrätt.  Gullwi finns på plats på regionkontoret och hjälper gärna dig analysera frågeställningen och hitta fram till rätt person om du inte hittar din förhandlare direkt!    
Terje Gunnarsson bekräftade att HGF statistik från juridiska enhet (ärendehantering) visar en överrepresentation för kvarboende hyresgäster i bostadsrättförening.  Hyresgästföreningen arbetar före en ombildning i bostadsområdena. Samtal förs med ansvariga politiker om problemen för kvarboende hyresgäster i bostadsrättförening. Intresset tycks svalt så kanske kan bostadsrättföreningarnas intresseorganisation vara intresserade? Ett förslag som diskuterades var möjligheten för kvarboende hyresgäst i bostadsrättförening att få tillgång till störningsjour. Något som hyresgäster hos privata fastighetsägare och hyresgäster i allmännyttan har.  Värt att undersöka!
 Terje menade att organisering av kvarboende hyresgäster i bostadsrätt är en föreningsfråga med den lokalkännedom som finns i föreningen och bland medlemmar.  Och höll också med om att det var viktigt att adekvat informationsmaterial arbetades fram. Nätverket 15 december kommer därför att i direkt samarbete med kommunikationsenheten starta arbetet med en uppdaterad folder efter sommaren. Peder Lönngren pekade på möjligheten för innerstadsföreningarna att samarbete framöver för att synliggöra frågan som också återfinns på de andra malmarna. Vi beslöt att som ett första steg informera om nätverkets verksamhet genom en artikel i kommande nummer av innerstadsföreningarnas egen tidning ”Hyrespressen” .  Pressläggningsstopp är i slutet på juli så före dess kommer nätverket att träffas. Kallelse kommer.
Vi beslöt att höstens närverksträffar återupptas i september. Det första mötet kommer då att ägnas åt att diskutera fram informationsfoldern med HGF kommunikationsenhet! Kallelse kommer.
Minnesanteckningar av
Mari-Ann


 

 Medlemsmöte 10 september 2012

 
 

 

Rapport från medlemsmöte den 10 september, valda förhandlingsdelegater i allmännyttan på Södermalm

 

Vid mötet deltog representanter från de allmännyttiga bolagens delegationer. Vi talade om utbildningen av delegater i förhandlingsdelegationerna som sker inför höstens förhandlingar. Materialet från Svenska Bostäders delegater och Stockholmshems delegater har startat med en gemensam utbildningskväll!. Familjebostäder har redan påbörjat sin utbildningsserie och vi hoppas på att få ett framtida samarbete även med den delegationen. Material från utbildningen delades ut.

Behovet av att mötas över delegationsgränserna önskas

för att starkare kunna möta framtida mötestillfällen där gemensamma stategifrågor kan diskuteras.

 

Mari-Ann

 

   

Denna sida skapades: 2011-10-29

Denna sida uppdaterades: 2014-01-01

 
stäng