Välkommen

Ordförklaringar

 

Begrepp

Förklaring

 

Bomöte

 

 

 

 

 

 


LH kallar till sk bomöte 1/ år. Det innebär att samtliga i huset boende kallas, vare sig de är medlemmar i hyresgästföreningen eller inte. Bo-mötet behandlar/tar upp för huset angelägna frågor/problem som hyresgästerna säger sig ha träffat på.
 

Fullmäktige


Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ
 

Förbundsstyrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Förbundsstyrelsen leder verksamheten mellan förbundsstämmorna. Den består av elva ledamöter och tre ersättare. Förbundsstyrelsen sammanträder ca en gång per månad under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsens uppgift är

-att ansvara för riksförbundets ekonomi

-att besluta om firmatecknare

-att utöva tillsyn över regionernas och hyresgästföreningarnas ekonomi och verksamhet, samt över förbundskontorets verksamhet.

 

Förbundsstämma

 

 


Högsta beslutande församlingen på riksnivå är förbundsstämman och den sammanträder en gång varje jämnt år.
 

HO

Representationen för bostads-området (kvarteret) kan t ex vara sk Husombud(HO).

 

LH

 

 

 

 

 

 

 

 


 


En LH är en lokal hyresgästförening i ett område t ex kvarter. För att bilda en lokal hyresgästförening (LH) skall den ha en styrelse om minst tre personer. LH kan utse en förhandlingsrepresentant att delta i hyresförhandlingar och kan också nominera till föreningens styrelse och till regionens fullmäktige. LH arbetar främst med gemensamma frågeställningar i området i samråd med fastighetsägaren. 
 

Lilla förhandlings-delegationen

Den stora förhandlingsdelegation (som samtliga  Stockholmsstads-föreningar valt på sina årsmöten), utser inom sig en liten delegation.  Denna mycket lilla grupp - vanligen 3 - 5 personer - genomför den faktiska förhandlingen. Den lilla förhandlings-delegationen skall förankra sina förslag till förhandlingsstrategi hos Stora förhandlingsdelegationen.

 

Motion

 

 

 


En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis -  en förenings årsmöte.
 

Region

 

 

 

 

 


Landet är indelat i 10 regioner, Regionkontoret samordnar insatser som behövs i den egna regionen. Regionen har dessutom tillgång till samlad expertis i olika boendefrågor som jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare.
 

Reservation

Ett sätt att anmäla avvikande mening i en styrelse eller annat beslutande organ för den som ogillar beslutet. Den som reserverar sig anmäler det efter, och i direkt samband med, beslutet. Denne kan även tala om att han stöder ett annat förslag, såväl som lämna en skriftlig reservation.

 

Stadgar

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föeningar. 

 

Stora förhandlings-delegationen

 

 

 


Allmännyttan förhandlar per bostadsbolag. Till denna förhandlingsdelegation väljs - på årsmötet - förtroendevalda som skall ingå i stora förhandlingsdelegationen.
 

Verksamhetsberättelse

En styrelses redovisning av vad som utförts under senaste verksamhetsår

  Årsmöte inom LH

En gång om året kallar LH till årsmöte. Då kallas endast medlemmar i hyresgästföreningen för att i sedvanlig ordning i sk årsmötesförhandlingar gå igenom vad styrelsen redovisar som utfört arbete i sin verksamhetsberättelse, deras redovisning av ekonomiska medel mm.

    ddddddddddddddddddddddddddddd
     
 

Denna sida skapades den: 2011-11-03

Denna sida uppdaterades: 2012-11-09

 

 
stäng