Brev

Ragnar Malmborgs första förslag till svar på fastighetsägarnas debattinlägg i DN den 22 november 2011.

I DN den 22 november ger sig Christer Jansson från fastighetsägarna på både hyressättningen och Hyresgästföreningen. Jansson får det att låta som om Fastighetsägarna arbetar för rättvisa hyror. Med en bedrövlig saklighetsnivå påstår Jansson att hyresgästföreningen främst gynnar hyresgäster med höga inkomster och lägenheter i innerstaden.

Naturligtvis är det inte rättvisa hyror Fastighetsägarna eftersträvar utan högre vinst. Det råkar vara så att privatfastighetsägarnas bostäder i hög grad ligger i innerstad och närförort. Således hävdar fastighetsägarna högre hyror just där.

Men fastighetsägarna behöver inte högre hyror, tvärtom. Hyresgästföreningen är upprörd över vinsterna i de kommunala bolagen. Men i de privatägda husen är vinsterna, enligt den statistik som finns, tre gånger så höga. Det är inte högre vinster för fastighetsägarna som behövs utan bättre levnadsstandard för hyresgästerna.

Hyresgästerna har i genomsnitt låga inkomster. I Stockholms stad ligger de cirka 30 procent under genomsnittet, i Stockholms innerstad cirka 25 procent under. Det är alltså låginkomstgrupper som i hög grad får betala en extraskatt genom de kommunalägda bolagens vinster och försörja en redan mycket välbeställd fastighetsägarkår.

När det gäller hyresskillnader är fastighetsägarnas exempel rena soppan. Realiteten är att Svenska Bostäders innerstadshyror är i genomsnitt 1.175 kr per kvm (3 rok om 77 kvm), på Järvafältet 845 kr per kvm, i sydväst 941 kr per kvm, i västerort 997 kr per kvm och i Kärrtorpsdistriktet 1.040 kr per kvm. Rakt över är innerstadshyrorna 24 procent högre än ytterstadshyrorna.

De enkäter som Hyresgästföreningen har låtit göra talar för rätt små hyresskillnader på grund av läge. I en enkät från 2005 i Stockholms stad var ytterstadsbor i genomsnitt villiga att betala 4 procent högre hyra för motsvarande lägenhet i innerstad. I en enkät från 2009 i hela Stockholmsregionen var de som bodde utanför innerstaden beredda att betala 9 procent mer för att bo i innerstad.

Hyresgästerna värderar således skillnaderna i lägen betydligt lägre än de skillnader som redan finns idag.

Tittar man på åldersstruktur blir man också förbluffad. I innerstaden dominerar i hög grad åldrar runt 30 år. När de får barn flyttar de i stor utsträckning. Av de barn som föds i innerstaden har två tredjedelar tagit föräldrarna i handen och flyttat till förort innan det är dags att börja i skolan.

För Hyresgästföreningen är rimliga och rättvisa hyror viktigt. Men vi gör inte alls samma tolkning av detta som Fastighetsägarna. Rimligheten ska motsvara hyresgästernas värderingar. Och där är som framgår hyresskillnaderna redan för stora.

Idag ligger starkt fokus på att få ner de extrema vinsterna i både de kommunala bolagen och ännu mer i det privatägda beståndet. Och Hyresgästföreningen är mycket angelägen om att verka för att hyresgäster med låga inkomster inte trängs ut eller inte har råd att flytta in i delar av beståndet. Och för att vi inte hamnar i en starkt segregerad stad.

Men Fastighetsägarna har rätt i en fråga, åldersfaktorn har för stor betydelse i hyressättningen. Dock är inte problemet det som Fastighetsägarna låter påskina. Problemet är att hyreshöjningarna är för höga vid större underhållsåtgärder och ombyggnad samt att de senaste 10 årens nybyggnation har mycket höga hyror. Det senare skulle gå att minska om hyresrätten fick samma kostnadsminskningar som ges till bostadsrätt och villa via avdragsrätten för räntor. Det skulle också vara ett viktigt steg för att få den bostadsproduktion vi såväl behöver.

Fastighetsägarna har uppenbart egenintresset som fokus. Hyresgästföreningen eftersträvar rimliga och rättvisa hyror och en god bostadsproduktion. Det gynnar både dagens och morgondagens hyresgäster och bäddar för en gott boende och en god bostadssituation i Stockholmsregionen.

 

 

 


 

 

 


 

Ragnar Malmborgs andra förslag till svar på fastighetsägarnas debattinlägg i DN den 22 november 2011.

 

Detta textförslag ställde sig avdelningen bakom genom styrelsebeslut 2011-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rika fastighetsägare vill skinna hyresgäster!


Fastighetsägarna kräver högre hyror där de har många bostäder. Det har ingenting med rimliga och rättvisa hyror att göra. Fastighetsägarnas uppgifter om hyror och inkomster är bedrövligt felaktiga.


Redan idag har privatfastighetsägarna mycket höga vinster och är en rik och välbeställd grupp. Det är inte hyresgästerna. Hyresgästerna i innerstaden tjänar i snitt 25 procent under genomsnittet. I ytterstaden ännu mindre. Ändå tvingas de på höga vinster till privatfastighetsägarna och lägre men ändå höga vinster som extraskatt till kommunen.
Fakta är att hyrorna i innerstaden är 24 procent högre än i ytterstaden (Svenska Bostäder 2010). Den skillnaden är långt högre än vad hyresgästerna i enkäter anser vara rimligt.
Idag har Hyresgästföreningen ett starkt fokus på rimliga och rättvisa hyror. Steg i detta är att få ner de orimliga vinsterna i de kommunala bostadsbolagen och ännu mer i de privata. Nästa steg är att komma åt de orimliga hyreshöjningarna vid större underhållsåtgärder och de höga hyrorna i nyproduktionen. Steg tre är att hitta en rimlig värdering av fördelar och nackdelar i olika bostäder. Steg fyra att motverka segregation.
Så kan ett gott boende till nutida och framtida stockholmare säkras!

 

 

 


   Denna sida skapades 2011-11-29
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng